cup.Student.vn

Các tên miền danh hiệu của Student.vn

Tên miền danh hiệu chính "Sinh viên Student.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Sinh viên Student.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Student.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại main.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Sinh viên pro.Student.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Sinh viên pro.Student.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.pro.Student.vn.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại pro.cupVN.com.

Tên miền danh hiệu "Sinh viên Country.Student.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Sinh viên Country.Student.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.Country.Student.vn trong đó Country tên miền quốc gia của các quốc gia có trong danh sách bên dưới.

Vui lòng đăng ký tên miền này tại Country.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho sinh viên từ các quốc gia

Tên miền danh hiệu "Sinh viên UNI.Student.vn"

Nếu bạn có CVname.comYourCVname.cvname.com và được Vietnamist.com cấp tên miền danh hiệu "Sinh viên UNI.Student.vn" sẽ được sở hữu vĩnh viễn một tên miền YourCVname.UNI.Student.vn trong đó UNI là thương hiệu của trường đại học mà bạn theo học và có trong danh sách tại UNI.cupVN.com

Vui lòng đăng ký tên miền này tại UNI.cupVN.com.

Danh sách các tên miền danh hiệu của Vietnamist.com cho sinh viên từ các trường đại học